دستگاه هاي بدن

بدن انسان از چند دستگاه درست شده است.

 1. دستگاه گردش خون
 2. دستگاه گوارش
 3. دستكاه دفع ادراد
 4. دستگاه تنفسي
 • دتگاه گردش خون از قسمت هاي مختلفي درست شده است :
 1. قلب
 2. سياهرگ
 3. سرخ رگ
 4. ميرگ
 • قلب: ازچهار حفره درست شده
 • سياهرگ خون را به قلب بر ميگرداند
 • سرخ رگ خون را مي برد
 • مي رگ خون را مستقيم به اندام مي رساند

برچسب:

[ 1395/3/5  ] [ 15 ] [ بازدید: <~PostViwe~> ] [ 123456 ]

[ ]

[ ]